نجفی : هرجا لازم باشد در دفاع از هنرمندان می‌ ایستیم
مطالب پیشنهادی